Edukacja dzieci z Ukrainy w puławskich szkołach

Szkoły prowadzone przez Miasto Puławy są przygotowane do przyjęcia dzieci z Ukrainy

Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice dziecka ukraińskiego, którzy zamieszkali na terenie Miasta Puławy zgłoszą się do najbliższej miejscu zamieszkania szkoły podstawowej (szkoły obwodowej) i wypełnią stosowne dokumenty. Najlepiej aby rodzic miał oryginał ostatniego świadectwa dziecka otrzymanego w szkole na Ukrainie, ale jeśli go brakuje – wystarczy, że napisze oświadczenie z informacją na temat ukończonych przez dziecko klas. Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora z prośbą o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

Każdy uczeń, który nie włada na odpowiednim poziomie językiem polskim, będzie objęty dodatkową nauką języka polskiego. Zajęcia te są bezpłatne.

W przypadku większej liczby uczniów będą tworzone oddziały przygotowawcze, w których uczniowie realizują naukę języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.

Szczegółowych informacji odnośnie zapisów oraz niezbędnych dokumentów udzielają dyrektorzy szkół.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Załączniki do artykułu